Chernobyl (CC BY 2.0) by Jorge Franganillo

Chernobyl Hospital

Logo